Trgovački uvjeti

OPĆI TRGOVAČKI UVJETI 

ZA POTROŠAČE

Točka I

Identifikacijski podaci

 Filip Trade Company s. r. o.

Sjedište: Kragujevská 1, 010 01 Žilina

OIB (IČO): 53 230 981

Porezni broj (DIČ): 2121309949

Tvrtka zapísana: u Trgovačkom registru Općinskog suda Žilina, Odjel Sro, Predmet broj 75393/L Zastupnik: Ing. Michal Filip, direktor Ing. Zdenka Filipová,

tel.: +421 909 212 971

e-mail: info@vysajto.sk

broj računa/IBAN: SK16 7500 0000 0040 2833 6911

(nadalje samo kao  „Prodavatelj”)

Nadzorni organ: Slovačka trgovačka inspekcija (SOI) Inspektorat SOI za Žilinsku županiju, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, Slovačka

tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68

fax č. 041/763 21 39

https://www.soi.sk

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Točka II

Temeljne odredbe

1.            Ove temeljne odredbe određuju prava i obveze Prodavatelja i Kupca, koji je potrošač, nakon sklapanja ugovora putem internet trgovine koja funkcionira na stranicI www.vysajto.sk (nadalje samo kao  „webstranica“ ili „e-trgovina“). Ove temeljne odredbe se koriste jednako I kod ugovornog odnosa nastalog na temelju telefonske narudžbe ili narudžbe put e-pošte . Navedeni opći uvjeti se ne odnose na Kupca, koji nije potrošač, predmetni odnos među  „nepotrošačem“ i Prodavateljem će se voditi prema odgovarajućim pravnim propisima i individualnim dogovorom. (nadalje samo kao  „T.O.“)

2.            T.O. određuju prava i obveze ugovornih strana kod sklapanja kupnog ugovora o kupovini robe sklopljenog između ugovornih strana putem elektroničke komunikacije (nadalje u tekstu samo kao  „Kupni ugovor”).

 

3.            T.O. U aktualnom obliku predstavljaju neodjeljiv dio Kupnog ugovora.

4.            U svrhu T.O. su odabrani pojmovi definirani u slijedećem obliku:

  a. „Potrošač“ je fizička osoba (predlagatelj sklapanja kupnog ugovora s Prodavateljem), koja pri sklapanju I ispunjavanju Kupnog ugovora ne radi u okviru svoje trgovačke ili druge poduzetničke aktivnosti, zaposlenja ili profesije,

b. „Kupac“ je potrošač koji kupuje robu u e-trgovini prodavatelja,

c. „Kupni ugovor“ je ugovor sklopljen prema ust. § 588 a sl.. I u skladu s ust. § 52 I sl. zakona br. 40/1964 Zb. Građanskog zakona (nadalje samo kao „ Građanski zakon “), predmetom kojeg je prodaja  robe  kupcu od strane prodavatelja a čiji neodjeljiv dio su T.O.

d. „Ugovor sklopljen na daljinu“ je ugovor između prodavatelja i kupca dogovoren I sklopljen isključivo putem jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu bez fizičke nazočnosti prodavatelja i kupca, pogotovo realizacijom kupovine putem e-trgovine prodavatelja i komunikacije e-poštom, eventualno telefonske kominukacije između prodavatelja I kupca,

e. „ugovorne strane“ su prodavatelj i kupac,

f. „roba“ su proizvodi, u ponudi e-trgovine prodavatelja,

 g. „e-trgovina“ je računarski sustav u internetskoj mreži s javnim pristupom, koji omogućava naručivanje robe I usluga na daljinu putem elektroničkog uređaja, koji je prvotno određen za osobe starije od 16 godina, osoba mlađa od 16 godina može e-trgovinu prodavatelja koristiti isključivo uz suglasnost njegovog zakonskog zastupnika (roditelj, staratelj) na adresi e-pošte: info@vysajto.sk,

h. „Kupna cijena“ je prodajna cijena robe uvećana za troškove dostave i ostale dodatne troškove vezane za dostavu robe kupcu,

i. „Narudžba“ je prijedlog kupca na sklapanje kupnog ugovora na daljinu  (putem  internet sučelja  web-stranice, tj. e-trgovine i sredstava elektroničke komunikacije), na temelju koje je realizirana prodaja robe kupce. Značenje obvezatne narudžbe je obveza kupca platiti kupnu cijenu ,

 j. „registracija“ je process kreiranja korisničkog računa kupca u e-, eventualno na stranici prodavatelja, koji sadrži informacije o kupcu I to: ime, prezime, kontakt e-pošte, podatke za prijavu, putem kojeg kupac može koristiti mogućnost brze kupovine (zahvaljujuži unaprijed ispunjenim podacima) te praćenje povijesti kupovine.

5. Pravni odnosi između prodavatelja I kupca, koji nisu u ovim T.O. izričito određene, se vode prema  odgovarajućim odredbama Građanskog zakona, zakon br. 250/2007 Z. z. o zaštiti potrošača te izmijenjenom zakonu Slovačkog narodnog vijeća br. 372/1990 Zb. o prekršajima  s dodatnim dopunama i izmjenama  (nadalje samo kao „Zakon o zaštiti potrošača“), zakona br. 102/2014 Z. z. o zaštiti potrošača  pri prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu  ili ugovora sklopljenog  izvan  3 poslovna prostora prodavatelja s dodatnim dopunama i izmjenama  (nadalje samo kao „ Zakon o zaštiti potrošača pri prodaji na temelju ugovora sklopljenog na daljinu“), zakona br. 22/2004 Z. z. o elektroničkoj trgovini, dodatnim dopunama I izmjenama zakona br. 128/2002 Z. z. o državnoj kontroli internog tržišta glede zaštite potrošača, dodatnim dopunama I izmjenama nekih zakona kako je izmijenjen zakonom br. 284/2002 Z. z. (nadalje samo kao „Zakon o elektroničkoj trgovini“), zakona br. 391/2015 Z. z. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, te o dopunama I izmjenama nekih zakona (nadalje samo kao „Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova “) te ostalim pravnim propisima važećim u Republici Slovačkoj.

6. Dokumentacija vezana za Kupni ugovor će biti arhivirana od strane prodavatelja u skladu s važećim  pravnim propisima u razdoblju od najmanje deset godina od sklapanja ugovora, no najdulje u razdoblju prema odgovarajućim pravnim propisima, s ciljem uspješnog ispunjavanja prava i obveza ustanovljenih  prodavatelju zakonima u oblasti računovodstva. Dokumentacija vezana uz Kupni ugovor neće biti pristupna trećim osobama, osim osoba, koje imaju pravo na informiranost s dokumentacijom vezanom za Kupni ugovor, što proizlazi iz odgovarajućeg zakona.

 

Točka III

Sklapanje Kupnog ugovora

1. Prodavatelj nudi robu na internet stanici e-trgovine www.vysajto.sk s navođenjem njenh svojstava, eventualnih varijanti, količine i prodajne cijene.

2. Prodavatelj informira kupca, da:

a. rezervna oprema nije originalan proizvod  iRobot Roomba te za nju ne važi jamstvo od iRobot. Marka iRobot Roomba je registrirana zaštićena marka i bilo kakvo korištenje trgovačkog naziva iRobot Roomba, modela ili dijelova ovog proizvoda služi kao primjer kompatibilnosti proizvoda,

b. rezervna oprema nije originalan proizvod  Xiaomi te za nju ne važi jamstvo od tvrtke Xiaomi. Marka Xiaomi je registrirana zaštićena marka i bilo kakvo korištenje trgovačkog naziva Xiaomi, modela ili dijelova ovog proizvoda služi kao primjer kompatibilnosti proizvoda.

3. Prodajna cijena robe navedena u okviru ponude u e-trgovini ne uključuje poštarinu i ostale doplatke za dostavu, koje utječu na ukupnu kupnu cijenu. Prodajna cijena je cijena s PDV.

4. Prodavatelj pred sklapanjem Kupnog ugovora, eventualno prije slanja narudžbe kupca, jasno i razumljivo, ujedno i na stranici e-trgovine  informira kupca o slijedećem:

a. glavna svojstva proizvoda,

b. ukupna cijenu proizvoda uključujući sve poreze i doplatke  (Kupna cijena),

c. informacije  o dostupnosti proizvoda,

d. informacije o načinu korištenja i održavanja proizvoda, 

e. informacije o dužini trajanja Kupnog ugovora, te o uvjetima otkazivanja Kupnog ugovora,

f. informacije o minimalnoj dužini obveza koje proizlaze iz Kupnog ugovora, ako takve kupcu proizlaze,

g. kao i slijedeće , zakonom potraživane činjenice i sve važne informacije za korištenje proizvoda i to u opsegu koji odgovara sredstvu komunikacije.

5. Kupac šalje prodavatelju prijedlog za sklapanje Kupnog ugovora u obliku narudžbe napravljene u e-trgovini.  Kupac izabere proizvod/e odgovarajućih svojstava, izabere neku od ponuđenih varijanti, te količinu. Nakon toga pošalje prodavatelju narudžbu klikom na ikonu „Narudžba s obvezom plaćanja“.

6. Kupac je dužan prije slanja narudžbe s obvezom plaćanja upoznati se s sadržajem T.O. i obvezom plaćanja kupne cijene. 

7. Ugovor između prodavatelja I kupca se smatra sklopljenim od trenutka prihvata narudžbe od strane prodavatelja, t.j. potvrde obvezatne narudžbe od strane kupca u obliku poruke e-poštom poslane od strane prodavatelja na adresu e-pošte kupca, ako nije bilo dogovoreno druzgačije. Kupac je dužan, pred slanjem narudžbe prodavatelju,  prekontrolirati ispravnost spremljenih podataka. U slučaju sumnje u neispravnost navedenih osobnih podataka kupca, može prodavatelj kontaktirati kupca s ciljem provjere ispravnosti podataka.

8. Prodavatelj i kupac mogu, prema dogovoru, sklopiti kupni ugovor s uvjetima različitim od navedenih u narudžbi kupca.  Dogovor prodavatelja i kupca će se smatrati za individualno dogovorene ugovorne stavke,  na čiji sadržaj može kupac utjecati. Isporuka robe na temelju takvim načinom sklopljenog dogovora ne ispunjava kvalifikaciju trajne prodaje, te se može smatrati nefer trgovačkom praksom, iz razloga što je kupac isporuku dodatne robe usmeno dogovorio s prodavateljem.

9. Računovodstvene podatke kupca nije moguće mijenjati nakon slanja narudžbe, osim ako se ugovorne strane nisu dogovorili drugačije.  Nakon slanja narudžbe može kupac u nekim slučajevima promijeniti  način dostave I plaćanja.

10. Kupni ugovor se sklapa na određeno vrijeme, koje završava preuzimanjem robe i uplatom kupne cijene. To se ne tiče prava i obveza prodavatelja i kupca kopje proizlaze iz kupnog ugovora glede uvjeta reklamacije. 

11. Važeći i učinkovit kupni ugovor (uključujući dogovorenu kupnu cijenu) je moguće mijenjati ili otkazati isključivo na temelju dogovora obaju strana ili na temelju zakona.  

Točka IV

Prava i obveze prodavatelja 

1. Prodavatelj ima pravo na:

a. kompletno i na vrijeme plaćenu kupnu cijenu od strane kupca za naručenu robu;

b. reguliranje cijene proizvoda ponuđenog u e-trgovini; pravo na reguliranje cijene se ne odnosi na robu, koja je predmetom već sklopljenog kupnog ugovora

c. otkazati narudžbu, eventualno ne pristupiti sklapanju kupnog ugovora (ili odstupiti od kupnog ugovora) ako kupac u narudžbi navede neistinite, ili netočne podatke, koje nije moguće provjeriti, npr. netočnu adresu e-pošte, telefonski kontakt ili netočnu, eventualno nepostojeću adresu, zbiog čega nije moguće realizirati narudžbu i/ili ako je kupac naručio robu u količini, koja prekroči uobičajene, i to bez nepotrebnog odlaganja nakon  saznanja te činjenice. Ako je kupac platio akontaciju, prodavatelj je dužan vratiti mu ju, do 14 dana od otkazivanja narudžbe.

2. Prodavatelj zadržava pravo dogovora individualnih uvjeta suradnje na temelju dogovora s kupcem.

3. Prodavatelj je dužan:

a. omogućiti kupcu registraciju u e-trgovini;

b. osigurati, da roba ispunjava pravne propise važeće u Republici Slovačkoj;

 c. dostaviti robu kupcu u odgovarajućoj kvaliteti, dogovorenoj količini i po uvjetima dogovorenim s kupcem u kupnom ugovoru.

4. Prodavatelj je dužan osigurati odgovarajuću zaštitu osobnih podataka kupca prema ustavnim odredbama Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016 o zaštiti fizičkih osoba u procesu obrade osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka, čime prestaje važiti odredba  95/46/ES (opća odredba o zaštiti podataka) i zakona br. 18/2018 Z. z. o zaštiti osobnih  podataka uključujući izmjene i dopune. Politika zaštite osobnih podataka je navedena na slijedećem linku: https://www.vysajto.sk/e/privacy/declaration.

Točka V

Prava i obveze kupca

1. Kupac ima pravo na:

a. isporuku robe u odgovarajućoj kvaliteti, potraživanoj količini te u okviru ostalih uvjeta dogovorenih s prodavateljem na temelju kupnog ugovora,

b. besplatnu registraciju u e-trgovini na stranici prodavatelja, kao i otkazivanje iste,

c. suradnju od strane prodavatelja.

2. Kupac je obvezan:

a. platiti prodavatelju kupnu cijenu za dostavljenu robu,

b. preuzeti robu na mjestu dogovorenom prema kupnog ugovoru,

 c. u slučaju potrebe, potvrditi preuzeće dostavljene robe (npr. kuriru),

 d. ne škoditi dobrom imenu prodavatelja,

 e. upoznati se s jamstvenim uvjetima  proizvoda te se dosljedno voditi tim informacijama

Točka VI

Registracija kupca

 

  1. Registracija kupca na webstranici e-trgovine je dobrovoljna i besplatna  
  2. Registrirani se u e-trgovini I kreirati korisnički račun mogu isključivo kupci stariji od 16. Osoba mlađa od  16 godina se može registrirati samo ako njegov zakonski zastupnik (roditelj, staratelj) daju suglasnost  na adresu e-pošte: info@vysajto.sk.
  3.  Registracija u e-trgovini nije uvjet za sklapanje kupnog ugovora.
  4.  Kupac je dužan kod registracije istinito, točno I potpuno ispuniti tražene podatke.
  5. Kupac odgovara za ispravnost, istinitost i aktualnost svih svojih registracijskih podataka.
  6. Nakon uspješne registracije se kupac može prijaviti u svoj račun pomoću podataka za prijavu  Podaci za prijavu su tajni.
  7. Registracija u e-trgovini omogućuje kupcu:

(i)                  Mijenjati osobne podatke,

(ii)                pratiti povijest narudžbi,

(iii)               pratiti najčešće kupljenu robu,

(iv)               mijenjati način dostave i uplate kod još neplaćenih narudžbi.

8. Kupac je dužan bez nepotrebnog odlaganja informirati prodavatelja o bilo kakvoj sumnji na zlouporabu osobnih podataka svojih osobnih podataka od strane trećih osoba.

9. Kupac može bilo kada promijeniti zaporku u okviru opcija podešavanja profila.  

10. U slučaju obrazložene sumnje ima prodavatelj pravo blokirati registrirani korisnički račun kupca te eventualno savjetovati kupca da promijeni podatke za prijavu.

 11. Prodavatelj ne odgovara za štetu nanesenu kupcu i/ili trećim osobama vezano za registraciju koja nastane kao posljedica greške na strain kupca.

12. Prodavatelj ima pravo bez prethodnog upozorenja i navođenja razloga bilo kada izbrisati registrirani korisnički račun kupca u slučaju da na temelju radnji kupca dođe do ugroženja interesa prodavatelja tea ko kupac izvršava bilo kakvu radnju koja bi mogla imati  loš utjecaj na funkcionalnost I svrsishodnost e-trgovine.

13. Registracija kupca ističe:

a. dovršenjem usluge registracije od strane prodavatelja,

b. brisanjem registracije na zahtjev kupca, odoslanog na adresu: info@vysajto.sk,

c. smrću kupca.

Točka VII

Isporuka robe

1. Ako u kupnom ugovoru nije drugačije navedeno, način dostave robe određuje kupac, odabirom jedne od mogućnosti, koje su u tom trenutku ponuđene od strane prodavatelja na stranici e-trgovine.

2. Uobičajeni načini dostave robe od strane prodavatelja su putem:

a. kurirske tvrtke  GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., sa sjedištem 1039, 962 33 Budča, IČO: 36 624 942, zapisanoj u Trgovačkom registru Općinskog suda Banská Bystrica, odjel Sro, predmet br. 9084/S (dalje u tekstu kao „kurirska tvrtka“),

b. usluge  Packeta Slovakia s. r. o., sjedište: Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – gradski kotar Petržalka, Republika Slovačka, IČO: 48 136 999, registracia: u 7 Trgovačkom registru vođenom Općinskim sudom Bratislava I odjel Sro, predmet br. 105158/B, statusni zastupnik: Ing. Simona Kijonková,direktor (dalje u tekstu kao „Packeta“),

c. osobno preuzeće od ponedjeljka do petka u vremenu od 9:00 do 16:00 hod. na adresi: Kragujevská 1, Žilina, Republika Slovačka.  Prije osobnog preuzeća je neophodno dogovoriti točno vrijeme preuzeća na  na tel. br.: +421909212971.

3. U slučaju da je način dostave naručene robe dogovoren na temelju izričitih zahtjeva kupca drugačiji, , od onih navedenih u T.O. , kupac snosi, u slučaju odstupanja od kupnog ugovora u zakonskom roku od 14 dana, eventualne dodatne troškove za odabrani način dostave, t.j. kupac snosi razliku između troškova načina dostave koji je izabrao I troškova za najjeftiniji uobičajeni način dostave, kojeg nudi prodavatelj.

4. Rok za dostavu robe zavisi od aktualne dostupnosti robe, organizacijskih mogućnosti prodavatelja i od odabranog načina dostave i plaćanja. Roba će biti poslana odmah nakon primitka novca za kupnu cijenu na račun prodavatelja, obično do 7 dana.

5. Rok za dostavu, ako je naveden u ponudi robe u e-trgovini, je uobičajen rok, koji se razlikuje ovisno o izabranoj vrsti dostave i plaćanja.

6. Ovisno o statusu navedenom kod konkretnog proizvoda u e-trgovini se dostava robe izvršava prema slijedećim pravilima:

a. roba „Na zalihi“ – ako je naručena roba plaćena radnim danom do 11:00 hod. (navedeno važi za uplatu karticom ili pouzećem), roba se šalje istog radnog dana ILI  se kod odabira drugog načina plaćanja, šalje tek nakon primitka novca u vrijednosti kupne cijene na račun 

b. roba „U skladištu“ – ako je naručena roba plaćena radnim danom do 11:00 hod. (navedeno važi za uplatu karticom ili pouzećem roba se šalje slijedeći radni dan ILI  se kod odabira drugog načina plaćanja, šalje tek nakon primitka novca u vrijednosti kupne cijene na račun,

c. roba „Dostupna za 3 do 5 dana“ – roba se nakon primitka u skladište šalje istog radnog dana ili slijedećeg radnog dana, ako je novac u visini kupne cijene stigao na račun prodavatelja, a ako nije još stigao,  roba će biti poslana istog dana nakon primitka novca u visini kupne cijene na račun prodavatelja,  d. robu označenu kao  „Rasprodano“ nije moguće naručiti.

7. Uobičajeni rokovi dostave ovisno o odabranom načinu dostave (transporta):

a. dostava preko kurirske tvrtke  je obično u roku od 2 do 3 radna dana od slanja robe od strane prodavatelja na dostavu,

b. dostava preko usluge Packeta je obično u roku od 2 do 3 radna dana od slanja robe od strane prodavatelja na dostavu.

8. Prodavatelj ima pravo naplatiti kupcu troškove za dostavu, koji su navedeni na stranici kod kreiranja narudžbe od strane kupca.

9. Prodavatelj je obvezan dostaviti robu na mjesto navedeno u narudžbi a kupac je obvezan na izabranom mjestu preuzeti robu.

10. Prodavatelj može poslati kupcu robu, koja je odmah dostupna môže zaslať tovar, a ostatak narudžbe dostaviti dodatno u zakonskom roku, no uz pretpostavku, da kupcu neće biti uračunati dodatni troškovi dostave, osim tih, koji su dogovoreni u kupnom ugovoru. 

 11. Kupac je obvezan prekontrolirati robu odmah nakon preuzimanja od strane kurira, u nazočnosti istog.  U slučaju da je roba, ili njena ambalaža oštećena, je kupac obvezan, u nazočnosti kurira, ispuniti formular o oštećenju robe, koji do 24 sata od preuzimanja robe, mora poslati natrag prodavatelju.

12. Kupac je obvezan prekontrolirati robu odmah nakon preuzimanja u poslovnici Packeta. U slučaju, da je roba ili njena ambalaža oštećena, kupac je obvezan informirati  prodavatelja.

13. Vlasničko pravo na robu kupac stiče njenim preuzimanjem na dogovorenom mjestu dostave navedenom u narudžbi te potpunom uplatom kupne cijene na račun prodavatelja.

14. Odgovornost za oštećenje robe, koja je predmetom sklopljenog kupnog ugovora, prelazi na kupca u trenutku kad preuzme robu od prodavatelja, eventualno od osobe koju je prodavatelj povjerio za dostavu.

15. Uz svaku robu, kupljenu kod prodavatelja je dostavljen I dokument o kupovini robe  (faktura), koji ujedno služi i kao jamstveni dokument (jamstveni list).

Točka VIII

Prodajna cijena i uvjeti plaćanja

1. Kupac ima mogućnost prije slanja narudžbe s obvezom plaćanja upoznati se s prodajnom cijenom robe i ukupnom kupnom cijenom.

2. Prodavatelj zadržava pravo ponuditi popust:

a. na cijenu robe, obično označen kao „Povoljni paket“ ili „Sale“,

b. na troškove dostave, označeno s „Besplatna dostava“.

3. Za naručenu robu u e-trgovini je moguće platiti na slijedeće načine:

a. bankovnom transakcijom sa svog računa na račun prodavatelja, Filip Trade Company s. r. o. , IBAN: SK16 7500 0000 0040 2833 6911, SWIFT/BIC: CEKOSKBX, vođenim u banci: Československá obchodná banka, a.s.,

b. izravnim pologom u gotovini na račun prodavatelja , Filip Trade Company s.r.o. , IBAN: SK16 7500 0000 0040 2833 6911, SWIFT/BIC: CEKOSKBX, vođenim u banci: Československá obchodná banka, a.s.,

c. debet ili kreditnom karticom (VISA, Master Card, Maestro), putem internet portala za uplatu GPwebpay vođenim tvrtkom Global Payments Europe, s.r.o., sa sjedištem V Olšinách 626/80, 10000 Praha, Republika Češka IČO: 27088936 (više informacija na https://www.gpwebpay.cz/).

4. Prodavatelj zadržava pravo ponuditi kupcu popust na prodajnu cijenu robe:

 a. popust na cijenu robe,

b. popust na dostavu.

5. Ponuđeni popusti se računaju na prodajnu cijenu proizvoda te ih nije moguće međusobno kombinirati. 6. Na prodajnu cijenu robe je prodavatelj obvezan priračunati doplatke prema načinu plaćanja I načinu dostave, koje je izabrao kupac:

Način dostave Narudžbe do 39 € (uključujući) Kurirska tvrtka 3,90 € 

Narudžbe iznad 39 €  Besplatno

Packeta 2,65 €

Osobno preuzeće u poslovnici  - Besplatno

Način plaćanja - Cijena u € 

Plaćanje unaprijed* Besplatno

Plaćanje pouzećem 0,99 €

Plaćanje unaprijed = uplata karticom ili bankovnom transakcijom – Besplatno 

7. Prodavatelj se može s kupcem dogovoriti I na nekom drugačijem osim standardnom  (gore navedenom ) postupku kod slanja robe ili pružanja usluga, kao I cijena za te usluge. Dogovor prodavatelja I kupca će se smatrati individualno dogovorenim ugovornim uvjetima, na čiji sadržaj može kupac utjecati.

8. Troškove, koji su nastali kupcu vezano za korištenje usluga elektroničke komunikacije (npr. Spajanje na internet, telefonska komunikacija) snosi u potpunosti sam kupac.

9. Akcijske cijene važe do rasprodaje zaliha uz navođenje broja komada robe na akciji  ili do isteka vremenskog roka određenom u akcijskoj ponudi Prodavatelja.

Točka IX

Red reklamacija

Dio A) Uvodne odredbe

1. Prava kupca iz neispravnog ispunjavanja obveza se vode odgovarajućim općim pravnim propisima te u skladu s  odredbama T.O. dio red reklamacija (dalje samo kao „red reklamacija“).

2. Kod korištenja prava iz neispravnog ispunjavanja obveza, prodavatelj postupa u skladu s redom reklamacija.

3. Kupac je obvezan upoznati se s aktualnim redom reklamacija prije nego što pošalje reklamaciju.

4. Red reklamacija se odnosi na robu, koja je predmetom kupnog ugovora sklopljenog putem e-trgovine na internet stranici trgovine www.vysajto.sk.

5. Reklamacija se može napraviti samo na robu kupljenu u prodavatelja, te koja je u potpunosti plaćena.  6. Prodavatelj odgovara za greške robe, koju je kupac preuzeo.

7. Kupac ima pravo koristiti u prodavatelja reklamaciju, eventualno odgovornost za greške robe, koje se pojavljuju, za koje odgovara proizvođač, dostavljač ili prodavač.

8. Jamstveni rok počinje isticati od datuma preuzeća robe od strane kupca.

9. Jamstveni rok je 24 mjeseca od dana preuzimanja robe. Jamstveni rok se produžuje za vrijeme, tijekom kojeg kupac nije mogao robu koristiti zbog jamstvenog servisa robe.  Prava iz odgovornosti za greške robe , na koju se odnosi jamstveni rok, ne važe ako se nisu koristili u jamstvenom roku.

10. Redovitim korištenjem robe dolazi do njenog prirodnog trošenja te roba postupno gubi svoja svojstva.  Na temelju uputa proizvođača može preporučani rok biti kod svakog proizvoda drugačiji.

11. Preporučani rok izmjene kod uobičajenog korištenja:

a. filter usisivača – potrebna zamjena za novi komad – jednom za 3 do 6 mjeseci,

b. bočná četka – potrebna zamjena za novi komad – za 3 do 6 mjeseci,

c. glavna četka  – potrebna zamjena za novi komad – jednom za 3 do 6 mjeseci,

d. rezervne vrećice – potrebna zamjena za novi komad - nakon svakog korištenja,

e. krpice – potrebna zamjena za novi komad – jednom za 2 do 3 mjeseca,

f. filter za klasični usisivač - potrebna zamjena za novi komad – jednom za 6 do 12 mjeseci,

g. oprema za čišćenje i sl. - potrebna zamjena za novi komad – jednom za 6 do 12 mjeseci,

12. U slučaju zamjene robe za novu, novi jamstveni rok počinje isticati od dana preuzeća nove robe od strane kupca.

13. Jamstvo se ne odnosi na greške, na koje je kupac bio, u vrijeme sklapanja kupnog ugovora upozoren, ili o kojima je, u okolnostima, u kojima je ugovor sklopljen, morao znati.

14. Za grešku robe se ne smatra promjena svojstva robe, koja nastane tijekom jamstvenog roka kao rezultat njenog trošenja, neispravnog korištenja, nedovoljnog ili neodgovarajućeg  održavanja i/ili kao posljedica prirodne promjene materijala, od kojih je roba proizvedena i/ili kao posljedica bilo kakvog oštećenja prouzročenog kupcem ili trećom osobom.

15. U slučaju poklon kartice je jamstveni rok vezan za rok trajanja korištenja robe. 

Dio B) Korištenje prava na reklamaciju

1. Kupac mora pravo reklamaciju koristiti u prodavatelja bez nepotrebnog odlaganja nakon što otkrije  grešku robe. Nakon otkrivanja greške robe, kupac ne smije dalje koristiti navedenu robu zbog mogućeg prouzročenja daljnje štete.

2. Kupac može pravo na reklamaciju koristiti na slijedeći način:

a. Kupac ispunjava reklamacijski formular na stranici prodavatelja: https://www.vysajto.sk/podmienky/reklamacie ,

b. Kupac može kontaktirati prodavatelja e-poštom ili klasičnom poštom,

c. Reklamacija uvijek mora biti poslana putem formulara ili e-poštom ili klasičnom poštom, inače se ne uzima u obzir.

3. Kupac je dužan reklamiranu robu poslati natrag na adresu prodavatelja i to:

a. poštom, zajednom s kopijom dokumenta o kupovini te razlogom reklamacije, na adresu : Filip Trade Company s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina, (Prodavatelj preporuča kupcu u svrhu mogućnosti  dokazivanja slanja pošiljke u slučaju gubljenja iste, poslati robu na reklamaciju prodavatelju  minimalno kao preporučenu pošiljku.

b. predajom pošiljke u poslovnici Packeta kao povratnu pošiljku s navođenjem koda: 97059416.

c. osobno od ponedjeljka do petka od 9:00 do 16:00 hod. na adresi: Kragujevská 1, Žilina, Repuiblika Slovačka. Prije osobnog preuzeća je potrebno dogovoriti točno vrijeme preuzeća na broj tel..: +421909 212 971

4. Za početak korištenja odgovornosti za greške robe - reklamaciju se smatra trenutak kada prodavatelj primi reklamiranu robu zajedno sa svim, zakonom ustanovljenim dokumentima i opremom.

5. Ako kupac koristi pravo na reklamaciju, prodavatelj ili zadužena osoba je dužan poučiti kupca o njegovim pravima, koje proizlaze iz prava na odgovornost za greške robe u jamstvenom roku na temelju odredbi Građanskog zakona.

6. U slučaju da kupac reklamira robu zbog greške, koju je moguće odstraniti, kupac ima pravo na:

a. zamjenu robe ili dijela robe, ako time prodavatelju ne nastanu neprimjereni troškovi, s obzirom na cijenu robe ili  razinu greške,

b. odstupanje od kupnog ugovora.

7. U slučaju da kupac reklamira robu zbog greške, koju nije moguće odstraniti, te koja ga spriječava da ju može koristiti kao robu bez greške, kupac ima pravo na:

a. zamjenu robe,

b. odstupanje od kupnog ugovora.

8.  U slučaju da kupac reklamira robu zbog neke druge neodstranjive greške, kupac ima pravo na:

a. zamjenu robe,

b.  odstupanje od kupnog ugovora.

9. Prodavatelj je, na temelju odluke kupca (koji koristi pravo glede odstranjive greške ili pravo glede neodstranjive greške), obvezan odrediti način rješenja reklamacije i to:

 a. odmah, ili

b. u složenijim slučajevima najkasnije do 3 radna dana od dana prijave reklamacije od strane kupca, ili 

c. u obrazloženim slučajevima  (pogotovo ako se zahtjeva složenija tehnička provjera stanja proizvoda ), najkasnije 30 dana od dana prijave reklamacije od strane kupca 

10. Nakon određivanja načina rješavanja, prodavatelj reklamaciju rješava:

a. odmah, ili

b. u obrazloženim slučajevima prodavatelj reklamaciju rješava najkasnije 30 dana od dana prijave reklamacije od strane kupca.

11. Ako do preuzeća predmeta reklamacije od strane prodavatelja dođe dan kasnije, od prijave reklamacije od strane kupca, rok na određivanje načina rješenja reklamacije i samo rješavanje reklamacije počinju isticati od dana kad prodavatelj preuzme predmet reklamacije; no najkasnije od trenutka kada prodavatelj ne omogući ili spriječi kupca u preuzeću predmeta reklamacije.

12. U cilju rješenja reklamacije regularno i na vrijeme, prodavatelj preporuča kupcu, da što najkonkretnije opiše grešku, zbog koje robu daje na reklamaciju, prodavatelj je obvezan obratiti pažnju isključivo na tu grešku robe, koju je kupac opisao u reklamaciji.

13. Kod korištenja prava na reklamaciju je kupac obvezan dokazati da je roba na reklamaciju kupljena u prodavatelja. Prodavatelj u tu svrhu preporuča priložiti prvenstveno potvrdu o kupovini (fakturu), eventualno jamstveni list ako je bio izdan.

Dio C)

Način rješavanja reklamacije

 1. Rješenje reklamacije se kao cilj u ovom redu reklamacija podrazumijeva dovršetak procesa reklamacije i to:

a. zamjenom robe,

b. povratom kupne cijene proizvoda:

c. obrazloženim odbijanjem

2. Ako prodavatelj ne riješi reklamaciju u roku od 30 dana, kupac ima jednaka prava kao da se radi o neodstranjivoj grešci t.j. ima pravo na zamjenu robu ili pravo na odstupanje od kupnog ugovora (povrat kupne cijene).

3. Prodavatelj ima pravo odbiti primiti robu na reklamaciju ako su roba ili njeni dijelovi neprimjereno zaprljanani  ili ne ispunjavanju temeljne prepostavke za higijenski sigurno rješenje reklamacije. 

Časť D)

Postupak tijekom/nakon primjene reklamacije  

1. Prodavatelj zdaje kupcu potvrdu o primjeni reklamacije. Ako je reklamacija primljena putem komunikacije na daljinu, prodavatelj je obvezan potvrdu o primjeni reklamacije odstaviti odmah; ako nije moguće povtrdu dostaviti odmah,  prodavatelj ju dostavlja bez nepotrebnog odlaganja, najkasnije zajedno s dokumentom o rješenju reklamacije; potvrda o primjeni reklamacije se ne mora dostavljati, ako kupac ima mogućnost dokazati  primjenu reklamacije na neki drugi način. Potvrda o primitku reklamacije će sadržavati, osim ostalog, i identifikaciju prodavatelja i kupca, što je prema kupcu sadržaj reklamacije, kakav način rješenja reklamacije potražuje, datum i mjesto primitka reklamacije i potpis zaposlenika prodavatelja.

2. Ako je kupac iskoristio pravo na reklamaciju tijekom prvih 12 mjeseci od sklapanja kupnog ugovora, prodavatelj može riješiti reklamaciju odbijanjem samo na temelju stručne ocjene. Bez obzira na rezultat stručne procjene, prodavatelj od kupca ne može potraživati plaćanje troškova stručne procjene robe niti druge troškove vezane za stručnu procjenu robe. Prodavatelj mora dati kupcu kopiju stručne procjene  koja obrazlaže odbijanje reklamacije i to najkasnije do 14 dana od dana rješenje reklamacije. 

3. Ak je kupac koristio pravo na reklamaciju nakon 12 mjeseci od sklapanja kupnog ugovora a prodavatelj je reklamaciju odbio, prodavatelj je dužan u dokumentu o rješenju reklamacije navesti, komu može kupac poslati robu na stručnu procjenu. Ako je proizvod poslan na stručnu procjenu određenoj osobi, troškove stručne procjene, kao i sve ostale vezane troškove podnosi prodavatelj, bez obzira na rezultat stručne procjene. Ako kupac putem stručne procjene dokaže odgovornost prodavatelja za grešku, može ponovo primijeniti reklamaciju; tijekom izvršavanja stručne procjene ne teče jamstveni rok. Prodavatelj je obvezan kupcu, do 14 dana od ponovne prijave reklamacije, isplatiti sve troškove vezane za stručnu procjenu. Ponovno primijenjena reklamacija se više ne može odbiti.

4. Prodavatelj je obvezan kupcu, do 14 dana od dana prijave ponovne reklamacije platiti sve troškove stručne procjene robe, kao i sve ostale troškove vezane s tim.

5. Prodavatelj je obavezan izdati pismeni dokument o rješavanju reklamacije, najkasnije do 30 dni od  primitka reklamacije, no najkasnije zajedno s dokumentom o rješenju reklamacije, ako je rok počeo isticati od dana preuzeća predmeta reklamacije od strane prodavatelja. 

 Časť E)

 Odbijanje reklamacije,

eventualno kada kupac nema pravo na reklamaciju 

 

1. Kupac nema pravo na reklamaciju, ako:

 a. nema jamstveni list (ili dokument o kupovini),

b. ne prijavi jasno greške robe kod preuzeća,

c. istekne jamstveni rok,

d. ako je greška robe prouzročena mehaničkim oštećenjem robe koje skrivi kupac ili treća osoba,

e. ako je greška robe nastala korištenjem robe, koje ne odgovara intenzitetom, vlažnošću, kemijskim i mehaničkim utjecajima prirodnom okruženju robe,

f. ako je greška robe nastala kao rezultat nestučnog rukovanja, posluživanja ili zapuštanjem brige o robi  g. ako je greška robe nastala oštećenjem robe prekomjernim opterećenjem ili korištenjem koje nije u skladu s uvjetima navedenima u dokumentaciji ili općim načelima uobičajenog korištenja robe,

 h. ako je greška robe nastala oštećenjem u neizbježnim i/ili nepredvidljivim događajima

i. ako je greška robe nastala slučajnim oštećenjem ili slučajnim pogoršanjem kvalitete,

j. ako je greška robe nastala intervencijom nestručne osobe.

2. Prodavatelj informira kupca o platformi internetskog sustava za rješavanje sporova između potrošača i poduzetnika na razini Europske Unije, koju pruža Europska komisija u svrhu  povećanja sigurnosti i pravednosti online kupovine putem pristupa kvalitetnom alatu za rješenje sporova. Detaljnije informacije su na internet stranici  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

3. Prodavatelj informira kupca o mogućnosti obratiti se Udruzi za zaštitu potrošača, koja nudi besplatne savjete za potrošače u svojim poslovnicama.

Kontakt: Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, Nábr. Jána Pavla II 439/16, 058 01 Poprad, tel.: +421944 533 011, e-mail: info@sospotrebitelov.sk.

Točka X

Odstupanje od kupnog ugovora 

1. Odstupanjem od kupnog ugovora se ugovor otkazuje u cijelosti. 

2. Prodavatelj ima pravo odstupiti od kupnog ugovora, pogotovo ako:

a. Kupac nije platio dogovorenu kupnu cijenu kompletno i na vrijeme;

b. je kupac u prethodnim ugovornim odnosima s prodavateljem već značajno kršio svoje obveze

c. to pravo proizlazi iz T.O.

3. Ukoliko prodavatelj odstupi od kupnog ugovora, obvezan je o tome bez odlaganja informirati kupca

4. Kupac ima pravo odstupiti od kupnog ugovora:

a. ako prodavatelj ne isporuči robu kompletno i na vrijeme

b. ako prodavatelj ne riješi reklamaciju u roku od 30 dana od dana primitka reklamacije odnosno korištenja prava na odgovornost za greške robe,

c. bez navođenja razloga u roku od 14 dní od sklapanja kupnog ugovora prema uvjetima navedenim u T.O.

5. Prodavatelj je obvezan vratiti kupcu kpnu cijenu, odnosno prodajnu cijenu, ukoliko je već bila plaćena, eventualno kupnu cijenu, odnosno prodajnu cijenu smanjenu u skladu s T.O. i odgovarajučim pravnim propisima (npr. smanjenje za dodatne troškove; dodatnim troškovima se prema zakonu o zaštiti potrošača kod prodaja robe na temelju ugovora na daljinu, smatra razlika između troškova dostave, koje je izabrao kupac te troškovima najjeftinijeg uobičajenog načina dostave, ponuđenih od strane prodavatelja. 

Točka XI

Odstupanje od kupnog ugovora od strane kupca bez navođenja razloga

1. Pravo na odstupanje od kupnog ugovora ima prema ovome članku samo kupac-potrošač,  t.j. fizička osoba, koja kod sklapanja i ispunjavanja uvjeta ugovora ne radi u okviru svoje trgovačke ili neke druge poduzetničke aktivnosti, profesije ili zaposlenja. 

2. Ukoliko je kupni ugovor sklopljen na daljinu (putem e-trgovine) ili van poslovnih prostora prodavatelja, a ujedno ako je prodavatelj na vrijeme i kompletno pružio kupcu informacije o pravim odstupanja od ugovora, uvjetima, rokovima i postupcima kod korištenja prava na odstupanje od kupnog ugovora, uključujući formular za odstupanje od kupnog ugovora i prema trenutnom ispunjavanju zakonom potraživanih činjenica, ima kupac prema zakonu o zaštiti potrošača kod prodaje robe na daljinu, pravo bez navođenja razloga i bez ikakve sankcije odstupiti od kupnog ugovora u roku 14 dana od dana preuzeća robe  (dalje u tekstu samo kao „odstupanje od kupnog ugovora“).

3. Rok za odstupanje od kupnog ugovora se smatra ispoštovanim, ako je objava o odstupanju od kupnog ugovora poslana prodavatelju najkasnije posljednjeg dana zakonskog roka za odstupanje od ugovora.

4. Ako je prodavatelj pružio kupcu informacije o odstupanju od kupnog ugovora bez navođenja razloga dodatno u zakonskom roku, no najkasnije do 12 mjeseci od datuma početka tijeka  roka za odstupanje od kupnog ugovora, rok za odstupanje od kupnog ugovora ističe nakon 14 dana od dana, kada je prodavatelj ispunio informacijsku dužnost u skladu s odstupanjem u odnosu s kupcem.

5. Ako prodavatelj nije pružio kupcu zakonom tražene informacije glede mogućnosti i načina odstupanja od kupnog ugovora niti u dodatnom roku prema prethodnoj točki, rok za odstupanje od ugovora ističe nakon  12 mjeseci i 14 dana od dana preuzeća robe.

6. Roba se smatra preuzetom od kupca u trenutku, kad kupac, ili treća osoba koju je zadužio za to, osim dostavljača:

a. preuzme sve dijelove naručene robe (i to u trenutku preuzeća posljednjeg dijela ili komada), ili

b. ako se roba naručena od strane kupca u jednoj narudžbi dostavlja odjeljeno, trenutkom preuzeća robe, koja je dostavljena kao posljednja.

7. Kupac ima pravo odstupiti od kupnog ugovora, predmetom kojeg je isporuka robe, i prije početka isticanja roka za odstupanje od kupnog ugovora.

8. Ako kupac u zakonskom roku za odstupanje od kupnog ugovora objavi prodavatelju, da odstupa od kupnog ugovora, kupni ugovor se od početka otkazuje. Za odstupanje od kupnog ugovora može kupac upotrijebiti opći formular za odstupanje od kupnog ugovora kojeg je kupcu dostavio prodavatelj. U navedenom formularu se navodi barem ime i prezime kupca, broj narudžbe,  oznaka robe. Kupna cijena će biti vraćena na isti način, na koji je bila i uplaćena. U slučaju, da kupac potražuje povrat kupne cijene na bankovni račun, mora navesti i broj računa (IBAN) .

9. Kupac ima pravo, u okviru roka za odstupanje od kupnog ugovora, nakon preuzeća robu raspakirati i provjeriti na isti način, kako je uobičajeno i pri kupovini u „kamenoj“ prodavaonici, i to u opsegu potrebnom na provjeru svojstava i funkcionalnosti robe.

10. V slučaju da kupac odstupi od kupnog ugovora u zakonskom roku, kupac odgovara za smanjenje vrijednosti robe, koje je nastalo kao posljedica takvog rukovanja s robom, koje je izvan okvira rukovanja potrebnog za provjeru svojstava i funkcionalnosti robe.

11. Kupac je obvezan u slučaju korištenja prava na odstupanje od ugovora u roku do 14 dana od dana odstupanja, poslati robu natrag prodavatelju ili ga osobno predati prodavatelju ili osobi koju je prodavatelj povjerio za preuzimanje. Robu treba poslati na adresu prodavatelja: Filip Trade Company s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina, Republika Slovačka.

To ne važi, ako prodavatelj predloži, da će robu preuzeti osobno ili putem osobe koju za to zaduži. Rok se prema prvom slučaju smatra ispoštovanim, ako je roba predana dostavljaču najkasnije posljednjeg dana roka.

12. Ako kupac odstupi od kuponog ugovora prema važećim pravnim propisima, prodavatelj je obvezan, bez nepotrebnog odlaganja, najkasnije do 14 dana od odstupanja od kupnog ugovora, vratiti kupcu kupnu cijenu  (odstupanje od kompletnog ugovora), eventualno prodajnu cijenu (djelomično odstupanje od ugovora), ukoliko je već bila plaćena, eventualno kupnu cijenu, snićenu u skladu s T.O. i odgovarajućim  pravnim propisima  (npr. sniženo za dodatne troškove; dodatnim troškovima se, prema zakonu o zaštiti  potrošača na temelju ugovora sklopljenog na daljinu smatra razlika između troškova dostave, koju je izabrao kupac te troškovima za najjeftiniji uobičajeni način dostave kojeg je ponudio prodavač i to na isti način, koji je kupac koristio kod uplate. Prodavatelj vraća kupcu primljena novlana sredstva na drugi način, samo ukoliko se s time kupac slaže, te ukoliko mu time ne nastanu daljnji troškovi. 

13. Prodavatelj nije obvezan platiti kupcu dodatne troškove, ako je kupac izabrao drugačiji način dostave, nego što je najjeftiniji uobičajeni način dostave, kojeg je ponudio prodavatelj.  Dodatnim troškovima se smatra razlika između troškova dostave, koju je izabrao kupac, te troškovima na najjeftiniji uobičajen način dostave, kojeg nudi prodavatelj.

14. Kupac prima na znanje, da će mu troškovi za dostavu robe biti vraćeni isključivo u slučaju odstupanja od ugovora u cijelosti.

15. Ako kupac odstupi od ugovora, predmetom kojeg je prodaja robe, prodavatelj mu nije obvezan vratiti primljena novčana sredstva prije nego što mu kupac preda (dostavi) robu ili mu ne dokaže da ju je poslao natrag prodavatelju.

16. Kupac prima na znanje, da ako odstupi od kupnog ugovora, mora snositi troškove povrata robe prodavatelju, eventualno osobi koji ju prodavatelj zadužio za preuzimanje vraćene robe.Kupac prima na znanje, da ako odstupi od kupnog ugovora, mora snositi i troškove povrata robe, koju, s obzirom na njena svojstva, nije moguće vratiti putem pošte. 

17. Kupac odgovara za smanjenje vrijednosti robe, koje nastane kao posljedica rukovanja, koje je van granica rukovanja potrebnog za provjeru svojstava i funkcionalnosti robe. U slučaju da kupac odstupi od kupnog ugovora a dostavi prodavatelju robu, čija vrijednost je smanjena kao posljedica rukovanja, koje je van granica rukovanja potrebnog za provjeru svojstava i funkcionalnosti robe, prodavatelj ima pravo tražiti od kupca odštetu u visini cijene popravka robe i dovođenja robe u prvotno stanje, eventualno prodavatelj ima pravo tražiti od kupca odštetu u visini smanjenja vrijednosti robe a kupac je na tu činjenicu upozoren. 

18. Ako kupac odstupi od kupnog ugovora nezakonito i/ili suprotno važećim zakonima a unatoč tome pošalje robu natrag prodavatelju, robu neće primiti, eventualno će biti od strane prodavača uskladištena prema odgovarajućim odredbama Građanskog zakona.

19. Ako je zajedno s robom, kupcu pružena bilo kakva oprema, koja je uključena u kupnu cijenu, kupac je obvezan vratiti prodavatelju robu s opremom, u slučaju da je kupac odstupio od kupnog ugovora.

20. Ako kupac odstupi od ugovora, nema, u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača kod prodaje na daljinu,  pravo na povrat cijene za dodatnu uslugu, ako je predmet dodatnog ugovora pružanje usluge a došlo je i do potpunog pružanja te usluge (prije svega cijena za uslugu pouzeća).

21. Formular za odtupanje od ugovora je dostupan i na  http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/014102Pr2.pdf ili https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie od zmluvy.pdf .

22. Formular za odstupanje od ugovora se kupcu šalje e-poštom zajedno s potvrdom narudžbe. 

23. U slučaju, da kupac ne ispuni neku, od svojih gore navedenih obveza prema T.O., odstupanje od kupnog ugovora nije važeće i učinkovito a prodavatelj nije dužan vratiti sve dokazane uplate kupcu a ujedno ima pravo na odštetu u visini troškova za slanje robe natrag kupcu.

Točka XII

Alternatívno rješavanje sporova

1. U slučaju da kupac nije zadovoljan s načinom, na koji je prodavatelj riješio njegovu reklamaciju ili je uvjeren da je prodavatelj prekršio njegova prava, kupac ima pravo obratiti se na prodavatelja sa zahtjevom za ispravak.. Ako prodavatelj, na zahtjev kupca, u roku od 30 dana od slanja, kupcu ne odgovori ili odgovori negativno, kupac ima pravo dati prijedlog za alternativno rješenje spora prema odredbama Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova.

2. Autoriziranim organom alternativnog rješenja sporova je Slovačka trgovačka inspekcija (SOI) i pravna osoba zapisana u spisku vođenom od strane Ministerstva unutrašnjih poslova Republike Slovačke (MVSR) (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-rieseniespotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskychsporov-

Kupac ima pravo odabira, kojemu od navedenih organa će se obratiti. To nema utjecaja na mogućnost kupca obratiti se na sud.

3. Prijedlog za alternatívno rješenje potrošačkog spora mora sadržavati:

a. ime i prezime kupca, adresu, elektroničku adresu i kontakt telefon, ako ih ima,

 b. točno označavanje prodavatelja,

c. potpun i razumljiv opis odlučujućih činjenica,

d. opis, što kupac potražuje,

e. datum, kada se kupac obratio na prodavatelja sa zahtjevom na ispravak i informaciju, da pokušaj o rješenje spora izravno s prodavateljem nije bio uspješan,

f. izjava o tome, da istu predmet nije bio poslan prijedlog i drugom organu alternativnog rješavanja sporova, da o tome nije odlučio nikakav sud, te da glede istoga nije bio sklopljen sporazum o medijaciji niti je za isti slučaj bilo dovršeno alternativno rješenje spora prema Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova,

g. dokumente vezane za predmet spora, koji dokazuju činjenice navedene u prijedlogu.

4. Razlozi, na temelju kojih može organ alternativnog rješavanja sporova odbiti riješiti spor su slijedeće:  a. ako kupac daje prijedlog nakon isteka jedne godine od dana primitka negativnog odgovora od prodavatelja na zahtjev za ispravak ili isteka roka od 30 dana od dana, kada je kupac poslao prodavatelju  zahtjev za ispravak, na koju prodavatelj nije odgovorio,

b. ako kupac prije slanja prijedloga dokazano nije pokušao riješiti spor komunikacijom s prodavateljem,  c. ako je izračunata vrijednost spora manja od 20,- €,

d. ako se predmetom, kojeg se prijedlog tiče, organ već prije bavio a kupac je bio informiran o rješenju, novi prijedlog ne sadrži nikakve nove činjenice  a alternativno rješenje spora bi, s obzirom na sve okolnosti, bilo očigledno neučinkovito,

e. ako je, s obzirom na sve okolnosti, jasno da alternativno rješenje spora ne bi bilo moguće voditi bez neprimjerenog truda.

5. Na slanje prijedloga, kupac može koristiti formular, čiji uzorak je naveden u prilogu br. 1 Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova a koji je dostupan i na internet stranici Ministarstva gospodarstva Republike Slovačke i svakog organa alternativnog rješavanja sporova , t.j. i Slovačke trgovačke inspekcie (SOI). Kontaktni podaci Slovačke trgovačke inspekcije:

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (Centralni inpektorat Slovačke trgovačke inspekcije), P.O. Box 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, Republika Slovačka.

Adresa za slanje u elektroničkom obliku: ars@soi.sk, adr@soi.sk, tel.: +421/2/5827 2123.

Článok XIII

Besplatna zamjena robe do 30 dana

 

1. U okviru procesa narudžbe kupac može dodatno naručiti uslugu „Besplatna zamjena robe do 30 dana“. 2. Usluga „Besplatna zamjena robe do 30 dana“ znači da je prodavatelj obvezan jednom besplatno vraćenu robu zamijeniti za drugu u produženom roku, i to bez navođenja razloga.

3. Kupac je obvezan robu na svoj račun dostaviti do najbliže poslovnice Packeta, koja omogućava transport “povratnih pošiljki“ ili osobno, radnim danom od 9:00 do 16:00 h. na adresi: Kragujevská 1, Žilina, Republika Slovačka. Prije osobnog preuzeća je neophodno dogovoriti točno vrijeme na tel. br.: +421909212971.

4. Ostale troškove na dostavu robe, koja bi trebala biti zamijenjena, prodavatelju i ponovno slanje natrag kupcu, snosi prodavatelj. 

5. Način dostave zamijenjene robe kupcu će biti isti kao i kod narudžbe, ukoliko nije izričito dogovoreno drugačije, t.j. ako je prvotna roba bila kupcu dostavljana kurirskom službom, i druga roba (nakon zamjene) že biti dostavljena kurirskom službom.

6. Rok od 30 dana je određen na slijedeći način:

(i) prvi dan roka je dan nakon dostave prvotne pošiljke kupcu,

(ii) posljednji dan roka je 30. dan, kada roba mora biti povratno dostavljena prodavatelju.

7. Prodavatelj se obvezuje kupcu poslati novu robu do 7 kalendarnih dana.

Točka XIV

Završne odredbe

1. Aktualna verzija T.O. je dostupna na web-stranici prodavatelja

2. U slučaju da prodavatelj i kupac sklope ugovor napismeno, u kojem dogovore uvjete različite od navedenih u ovim T.O., njihov će se ugovorni odnos odvijati prema zaključenom pismenom ugovoru.

3. Navedene odredbe T.O. se odnose također i na narudžbe izvrešene putem telefona. 

4. U slučaju, da bilo koja odredba T.O. postane nevažeća ili neprovediva, neće to utjecati na valjanost ostalih odredbi.

5. Odnos utemeljen kupnim ugovorom se vodi prema pravnim propisima Republike Slovačke a na rješavanje eventualnih sporova između prodavatelja i kupca su pravomoćni sudovi Republike Slovačke. To nema utjecaja na pravo kupca koristiti sredstva alternativnog rješavanja sporova.

 6. Kupni ugovor između prodavatelja i kupca je moguće izmijeniti samo na temelju pismenog dogovora  potvrđenog od obaju ugovornih strana, ili na temelju potvrđene komunikacije ugovornih strana putem e-pošte.  

7. T.O. su zgotovljene u slovačkom i hrvatskom jeziku, no komunikacijski jezik između ugovornih strana u slučaju nerazumijevanja može biti i engleski.

8. T.O. su važeće od dana objave a učinkovite od 02.08.2022 te u potpunosti zamjenjuju sve prethodne verzije.  Niste našli sve informacije, koje Vas zanimaju? Kontaktirajte nas:

e-pošta: info@vysajto.sk

telefon: +421 909 212 971

adresa: Filip Trade Company s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina, Republika Slovačka

U Žilini, 02.08.2022.

Ing. Michal Filip direktor Filip Trade Company s. r. o.

ob

Login

Forgotten password

Postavke privatnosti

Koristimo Cookies kako bismo poboljšali vaš posjet ovoj web stranici, analizirali njezinu izvedbu i prikupljali podatke o njezinoj upotrebi. U tu svrhu možemo koristiti alate i usluge trećih strana, a prikupljene podatke možemo prenijeti partnerima u EU, SAD-u ili drugim zemljama. Klikom na "Prihvati sve kolačiće" izražavate svoj pristanak na ovu obradu. Možete pronaći detaljne informacije ili urediti svoje postavke u nastavku.

Izjava o privatnosti

Pokaži detalje

Login

Forgotten password

Izdelek je bil dodan v košarico
Nastaviti s kupovinom Naručiti